magazyn scenografi oraz kostiumów dla Opery Wroclawskiej
 

magazyn scenografi Opery Wroc³awskiej
przebudowa oraz rozbudowa budynku nieczynnej pompowni na budynek magazynowy
inwestor: Opera Wroc³awska
autor: Marek Skorupski
wspó³praca: Rafa³ Jasiński, Micha³ Zgorzyński
projekt: 2012, realizacja: 2012-2013